Årsmöte 2 april 18.00

Stockholms Schacksalonger

Resultat och Balansräkning

Längst ner valberedningens förslag.

1) Årsmötet öppnas.
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet.
4) Fråga om årsmötet anser sig stadgeenligt kallat.
Kallelse i inbjudan terminsprogrammet våren 2019 utskick december 2018.
Påminnelse e-postutskick den 12 mars 2019.
5) Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
6) Justering av röstlängd.
7) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning.
8) Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9) Förslag från styrelsen. Medlemsavgift enligt förslag i VB.
10) Skriftliga förslag från medlemmar. För att kunna behandlas skall sådant förslag inges till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
11) Förslag till budget för innevarande verksamhetsår samt fastställande av årsavgift.
12) Fastställande av antal ledamöter samt val av styrelse. (8 ledamöter inkl. ordförande)
a) ordförande för ett år.
b) övriga ordinarie ledamöter för två år, och bör anpassas så att hälften väljs vartannat år.
Förslag omval/nyval:
Christian Hammerman, Deniz Arman och Anton Darnell har ett år kvar.
13) Val av revisorer och revisorsuppleant för två år. Ingemar Falk och Anders Åsberg har ett år kvar
14) Val av ordförande samt två ledamöter att ingå i föreningens valberedning.
15) Val av representanter för föreningen vid Stockholms Schackförbunds kongresser.
16) Val av representanter för Stockholms Schacksällskap att ingå i Riltonfondens styrelse. Enligt Riltonfondens stadgar väljs representanterna för tre år.
Ted Gemzell och Stefan Lindh med Berndt Söderborg som ersättare är valda tom 2020-06-30.
17) Övriga frågor.
18) Årsmötet avslutas.

Valberedningens förslag till

Stockholms Schacksällskaps Styrelse 2019/2020

Ordf. Ted Gemzell omval 1 år

Styrelse:

Martin Lokander omval 2år

Jakob Aperia omval 2år

Erik Thörn 1 år kvar

Christian Hammerman 1 år kvar

Deniz Arman 1 år kvar

Anton Darnell 1 år kvar

Alexander Pettersson omval 1år

Revisorer:

Ingemar Falk 1 år kvar

Anders Åsberg 1 år kvar

Rev.Sup:

Göran Adamsson omval 1år

Representanter vid Sthlms Schackförbunds Kongresser:

Ted Gemzell; Eric Thörn; Martin Lokander;

Representanter i Riltonfondens Styrelse:

Berndt Söderborg; Ted Gemzell; Stefan Lindh ; (vald till 2020).

Valberedning: ev. nuvarande!?